Frontmatec Skive A/S - Generelle vilkår for salg og levering

På denne side finder du information om vores politikker vedrørende salgs- og leveringsbetingelser for Frontmatec Skive A/S

Generelle vilkår for salg og levering

 


1. GENERELT


Medmindre andet er aftalt skriftligt gælder nærværende generelle vilkår og betingelser for salg og levering (herefter kaldt "Vilkårene") for leveringer fra Frontmatec Skive A/S (herefter kaldt "Frontmatec") til køberen, uanset eventuelle modstridende, modsatte eller yderligere vilkår og betingelser i en hvilken som helst købsordre eller anden meddelelse fra køberen. Ingen modstridende, modsatte eller yderligere vilkår og betingelser anses som godkendt af Frontmatec, medmindre og før de udtrykkeligt er bekræftet og godkendt af Frontmatec skriftligt.


Der gøres herved indsigelse mod alle generelle vilkår og betingelser fra køberen, som i øvrigt ikke gælder. Hvis køberen fremlægger i sin ordre en bestemmelse, der er i strid med nærværende Vilkår, har nærværende Vilkår forrang, selv hvis Frontmatec ikke gør indsigelse mod sådan bestemmelse.


Frontmatec forbeholder sig retten til at ændre disse Vilkår til enhver tid og giver køberen tredive kalenderdages varsel om eventuelle ændringer.


 


2. AFTALENS INDGÅELSE OG OMFANG


Alle af Frontmatec tilbud kan accepteres inden for 10 (ti) kalenderdage fra udstedelsesdatoen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet deri med forbehold af tilgængelighed af det tilbudte maskineri og/eller software (herefter kaldt "Udstyret). Mundtlige tilbud skal accepteres øjeblikkeligt og bekræftes af Frontmatec skriftligt, før de kan anses for at være


Alle købsordre, der udstedes af køberen, skal angive minimalt type og antal stykker af det anmodede Udstyr, gældende enhedspriser, leveringssted og anmodede leveringsdatoer. Ingen købsordre bliver bindende for parterne, medmindre og før den er bekræftet af Frontmatec skriftligt.


 


3. PRISER OG BETALING


Priserne på udstyret er dem, der er angivet i Frontmatec ordrebekræftelse. Alle priser er uden fragt, forsikring, moms og anden told og afgifter. Hvis priserne på den tilbudte eller aftalte levering ændrer sig som følge af ændringer i købspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, afgifter , har Frontmatec ret til at ændre de tilbudte og/eller aftalte priser med køberen.


Medmindre andet er angivet udtrykkeligt i ordrebekræftelsen, skal betaling af Udstyret udføres fuldstændigt inden Køberen er ikke berettiget til at foretage evt. modregning eller tilbageholdelse af beløb.


Alle fakturaer betales senest 10 dage efter


Hvis køberen ikke betaler en faktura inden for 5 (fem) kalenderdage fra forfaldsdatoen for betaling, kan Frontmatec efter eget skøn a) afbryde levering af enhver købsordre, indtil betalingen er udført, eller b) ophøre levering af enhver købsordre eller enhver tilbageværende saldo deraf ved at give køberen skriftlig meddelelse om ophøret inden for 5 kalenderdage fra fristens udløb.


Renter for sen betaling påløber fra forfaldsdatoen, indtil fuld betaling er udført, med den sats, der er fastsat i renteloven.


 


4. OPLYSNINGER OM UDSTYRET OG ÆNDRINGER


Oplysninger om/specifikationer for Udstyret er kun bindende i det omfang, som Frontmatec udtrykkeligt henviser til Frontmatec forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer på alle oplysninger om/specifikationer for Udstyret, hvis dette kan gøres uden for meget ulejlighed for køberen.


Hvis køberen anmoder om ændringer på allerede bestilt udstyr jf. afsnit 2, kan disse kun udføres mod ekstra betaling af køberen.


 


5. LEVERING


Medmindre andet er angivet udtrykkeligt i Frontmatec ordrebekræftelse, skal alle leveringer af udstyr udføres i overensstemmelse med Ex-works klausulen i Incoterms 2010 eller eventuelle nye versioner heraf. Risikoen for tab af eller skade på udstyret påhviler køberen i overensstemmelse med det aftalte leveringsvilkår.


Leveringsdatoerne for udstyret er dem, der er angivet i Frontmatec ordrebekræftelse. Frontmatec forbeholder sig retten til at foretage leveringen i


 


6. LEVERINGSTIDSPUNKT


Leveringstidspunktet fastsættes af Frontmatec efter bedste skøn i overensstemmelse med de særlige forhold, der hersker på tidspunktet for indsendelse af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen. Medmindre andet er aftalt skriftligt, kan leveringstidspunkt udskydes tredive [30] hverdage og anses på enhver måde som rettidig og kontraktmæssig levering. Frontmatec skal meddele køberen om ændringen i leveringstidspunkt uden unødig forsinkelse.


Det fastsatte leveringstidspunkt fastsættes under forudsætning af, at køberen har opgivet alle nødvendige oplysninger til Frontmatec, herunder men ikke begrænset til køberens specifikation om sted, materialer der skal bruges, adgang til køberens sted


 


7. MODTAGELSE AF VARER, DEFEKTER OG KLAGE


Køberen skal ved levering øjeblikkeligt og ikke senere end 3 dage fra levering af Udstyret udføre eftersyn på det solgte udstyr med henblik på korrekt kommerciel brug. Hvis køberen vil anmelde en defekt, skal vedkommende øjeblikkeligt meddele Frontmatec herom og angive defektens art og udstrækning.


Frontmatec må efter eget skøn a) reparere den manglende/beskadigede del på Udstyret eller b) kreditere købsprisen med værdien af den manglende/beskadigede del af Udstyret.


Hvis køberen ikke overholder denne procedure, der er beskrevet i afsnit 7.1, har køberen fortabt al senere mulighed for reklamation og/eller krav.


Frontmatec skal ikke holdes ansvarlig for defekter, der skyldes omstændigheder, der opstår, efter at risikoen er overført til køberen, fx defekter på grund af fejlagtig vedligeholdelse, forkert installation eller fejlagtig reparation, der er udført af køberen, eller ændringer, der er udført uden Frontmatec skriftlige samtykke.


Frontmatec kan heller ikke holdes ansvarlig for normal slitage eller forringelse.


 


8. FRONTMATEC ÉT (1) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI PÅ UDSTYR


Frontmatec garanterer, at alt nyt og ubrugt Frontmatec-Udstyr er frit for materiale-, fremstillings- og konstruktionsdefekter ("Frontmatec garanti på udstyr") i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdatoen, der er angivet på ordrebekræftelsen ("garantiperioden"), på betingelse af, at Udstyret bruges, betjenes og serviceres i overensstemmelse med de tekniske instruktioner og specifikationer for installation, brugervejledninger og andre udgivne


Frontmatec garanti på udstyr er en frivillig garanti og er den eneste garanti, der forefindes mellem Alle klager under Frontmatec garanti på udstyr styres af vilkårene og betingelserne, der er fastsat i nærværende garantidokument. Som følge deraf giver Frontmatec ingen andre løfter, betingelser eller garantier for Udstyret end dem, der er fastsat i nærværende dokument.


Garantien dækker ikke sliddele, de enkelte dele af maskineriet, der er udsat for stor slitage og/eller kræver hyppig udskiftning eller udskiftning af dele i


Garantien dækker ikke omkostninger til transport, diæter, rejsetidsgodtgørelse,  hotel  og evt. forsendelse. Evt. løn for arbejde uden for normal arbejdstid betales af køber.


 


9. BEGRÆNSNING AF AFHJÆLPNING OG SKADER


Alle garantier, betingelser og andre vilkår, der ikke er fastsat i Frontmatec garanti på Udstyr, udelukkes fra Frontmatec garanti på Udstyr.


Ansvar under Frontmatec garanti på udstyr er begrænset til fri reparation for enhver fremstillingsdefekt og reparation eller udskiftning af enhver defekt Køberen er ikke berettiget til nogen anden afhjælpning som følge af en defekt eller skade, der er dækket af Frontmatec garanti på udstyr.


Frontmatec kan aldrig holdes ansvarlig for eventuelle omkostninger eller gebyrer, der opstår som følge af uegnethed eller tab af brug, kommercielt eller pengetab eller tab af tid eller enhver anden særlig, hændelig eller følgeskade af enhver slags eller art, herunder indirekte tab og/eller tab af gevinst.


Al reparation, der er dækket af Frontmatec garanti på udstyr, skal udføres af Frontmatec eller en underleverandør, der er godkendt og udpeget af Frontmatec. Al reparation, der er dækket at Frontmatec garanti på udstyr udføres indenfor normal arbejdstid (8-16 på hverdage).


 


10. ANSVARSFRASKRIVELSE


Frontmatec kan fra tid til anden ændre Udstyrets design og ydeevne som følge af løbende udvikling og forbedring. Intet i Frontmatec garanti på udstyr skal fortolkes som en forpligtelse af Frontmatec til at inkorporere sådanne design, udviklinger eller forbedringer i tidligere produceret og leveret Udstyr, og sådanne ændringer, udviklinger og forbedringer må ikke fortolkes som en anerkendelse af, at det tidligere Frontmatec-udstyr var defekt.


Frontmatec garanterer, erklærer og påtager sig ikke ansvaret for at kunne reparere udstyret under Frontmatec garanti på Udstyr uden risikoen for og/eller tab af oplysninger og/eller data, der er gemt på udstyret eller den tilsluttede webtjeneste. Frontmatec kan aldrig holdes ansvarlig for tab af sådanne oplysninger eller data.


Frontmatec er ikke ansvarlig for forsinkelser af nogen art, som kan henføres til COVID-19. Det gælder uanset om forsinkelsen skyldes leverancer direkte fra Frontmatec eller skyldes leverancer fra underleverandører af enhver art, der benyttes i


 


11. EJENDOMSFORBEHOLD


Ejendommen af og alle rettigheder til det leverede udstyr tilhører Frontmatec og overføres ikke til


køberen, før Udstyret er betalt fuldstændigt. Hvis køberen ikke betaler en faktura, kan Frontmatec genvinde Udstyret, der er dækket af fakturaen. Køberen skal på tilfredsstillende måde for Frontmatec forsikre alt leveret Udstyr for hele udskiftningsværdien, indtil ejendomsretten er overført til køberen.


 


12. EJERSKAB OG OVERTRÆDELSE AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER


Alle tegninger, tekniske dokumenter, specifikationer, knowhow l., der leveres af Frontmatec før eller efter levering af udstyret, tilhører Frontmatec og må ikke videregives til nogen tredjepart uden Frontmatec skriftlige samtykke, og de må på ingen måde kopieres, reproduceres, overføres eller bruges til et andet formål end det, som de blev leveret til, uden Frontmatec samtykke.


Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder følgende med hensyn til køberens ret til at bruge softwaren.


 


Frontmatec-software:


Køberen erhverver den ikke-eksklusive ret til Frontmatec-software. Køberen kan overføre denne brugsret til efterfølgende ejere eller forpagtere af udstyret. Frontmatec fastholder de intellektuelle ejendomsrettigheder til Frontmatec-softwaren, selv når denne software er blevet produceret specielt til køberen. Frontmatec er ikke forpligtet til at udlevere kildekoden til Frontmatec-softwaren.


Software med underlicens (computersoftware, som en tredjepart har de intellektuelle ejendomsrettigheder til, og som Frontmatec med tilladelse fra indehaveren af de intellektuelle rettigheder giver brugsret til).


Køberen, som er underlagt eventuelle begrænsninger, der er aftalt mellem Frontmatec og indehaveren af de intellektuelle rettigheder, erhverver den ikke-eksklusive ret til at bruge softwaren med underlicens kun ved brug af Udstyret og til at overføre denne brugsret til efterfølgende ejere eller forpagtere af Udstyret.


Køberen er ikke berettiget til at udføre reverse- engineering eller ændre den leverede software eller til selv at udføre vedligeholdelse af denne software, undtagen ved enhver kundespecifik software, der er udviklet specielt til køberen. Medmindre andet er aftalt, er Frontmatec ikke forpligtet til at levere softwarens kildekode eller en opdateret version af softwaren til køberen.


Køberen er i intet tilfælde berettiget til ejerskabet eller til enhver ret til ideer, opfindelse, yderligere udvikling, forbedringer o.l. af udstyret og til evt. efterfølgende Udstyr, der er produceret på basis af Udstyret.


Ejerskabet af sådan yderligere udvikling, forbedringer o.l. tilhører Frontmatec.


Køberen kan blive pålagt at indgå en særskilt licensaftale om brugen af I så fald er køberens brug styret af den pågældende licensaftale.


 


13. ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR


For klager, der vedrører Frontmatec opfyldelse af eller manglende evne til at opfylde sine forpligtelser, er køberen kun berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:


Frontmatec ansvar er begrænset til direkte skade/tab under gældende lovgivning og er begrænset til udstyrets samlede værdi, ligegyldigt årsagen og uden at tage hensyn til klagens art.


Under ingen omstændigheder må Frontmatec holdes ansvarlig over for køberen for tabt af gevinst, tabt besparelse, ethvert krav vedrørende ansvar uden for kontrakt, straffeerstatning eller ethvert indirekte tab eller følgetab eller skader, der opstår som følge af brugen af det solgte udstyr, ligegyldigt om Frontmatec er blevet underrettet om muligheden for et sådant krav, herunder men ikke begrænset til forretningsafbrydelse, tab af gevinst, tab af produktion, tab eller beskadigelse af data, tab af eller beskadigelse af software, tab af forretning, tab af indtægter, tab af driftstid, tab af goodwill eller omdømme, tab af konkurrencemæssig fordel, tab af forretningsmulighed eller tab af forventet besparelse.


Intet i denne klausul skal fortolkes som udelukkelse af ansvar i intet tilfælde, hvor Frontmatec ikke kan udelukke sit ansvar i henhold til lovgivningen.


Frontmatec må ikke holdes ansvarlig for ethvert krav, der er baseret på Frontmatec overholdelse af køberens design, specifikationer eller instruktioner eller reparation, modificering eller ændring af ethvert udstyr, der er udført af køberen eller en tredjepart.


Frontmatec pådrager sig intet ansvar overhovedet for tredjepartssoftware. Dette gælder også med hensyn til tredjepartssoftware, der er inkorporeret i Frontmatec- software, hvis tilstedeværelsen af sådan software er blevet påpeget over for køberen. Frontmatec må ikke holdes ansvarlig for krav, der er baseret på brugen af softwaren på en måde der ikke er aftalt, eller som Frontmatec ikke kunne forudse, eller enhver ændring på softwaren, der er udført af køberen.


Frontmatec pådrager sig intet ansvar over for køberen for overtrædelse af tredjeparters rettigheder som følge af køberens brug af softwaren.


 


14. PRODUKTANSVAR


Køberen skal øjeblikkeligt meddele Frontmatec, hvis en tredjepart gør produktansvar gældende over for køberen. I det omfang, som intet andet følger af ufravigelig lovgivning, er Frontmatec ikke ansvarlig for driftstab, tab af gevinst eller andet indirekte tab. Køberen skal erstatte og holde Frontmatec skadesløs i det omfang, som Frontmatec pådrager sig ansvar over for en tredjepart med hensyn til enhver skade, som Frontmatec ikke er ansvarlig over for køberen, i henhold til nedenstående klausuler.


Frontmatec skal ikke holdes ansvarlig for tab eller skade, der er forårsaget af udstyret: (a) på ejendom (løsøre eller fast ejendom), hvor skaden opstår, efter at Udstyrets risiko er overført til køberen, eller mens Udstyret er i køberens besiddelse; eller (b) på produkter, der er fremstillet af køberen eller en tredjepart, hvor udstyret udgør en del af, og hvor skaden er forårsaget af disse produkter på grund af produkternes Undtagen er dødsfald eller personskade, der skyldes Frontmatec grove forsømmelse.


Frontmatec skal under ingen omstændigheder være ansvarlig over for køberen for enhver erklæring eller underforstået garanti, betingelse eller andet vilkår eller forpligtelse efter almindelig gældende ret eller under de udtrykkelige vilkår i aftalen for følgetab eller -skade eller tab af produkt eller gevinst, som opstår som følge af eller i forbindelse med forsyning af Udstyret.


Hvis en tredjepart gør krav om tab eller skade, som beskrevet i denne klausul, mod Frontmatec eller køberen, skal den vedrørte part øjeblikkeligt meddele den anden part Hvis en tredjepart i forbindelse med produktansvar sagsøger Frontmatec, accepterer køberen at være inddraget under sagen.


 


15. FORCE MAJEURE


Frontmatec skal ikke holdes ansvarlig for manglende evne til at levere eller opfylde enhver kontraktmæssig forpligtelse, der skyldes årsag uden for dens direkte eller indirekte kontrol, herunder men ikke begrænset til sen opfyldelse eller manglende opfyldelse eller brud af aftale af Frontmatec underleverandører eller speditører, krig, optøjer, indgreb af regeringen eller lokale myndigheder, strejke, afspærringer, eksport- og importrestriktioner, ugunstige vejrforhold, brand, mangel på råmaterialer, cyberkriminalitet, håndkraft eller energiforsyninger eller nedbrud af maskineri.


 


16. UNDERLEVERANDØRER


Frontmatec er berettiget til at tilrettelægge at arbejde, fuldstændigt eller delvist, skal udføres af underleverandører.


 


17. LØSNING AF TVISTER, GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED


Aftalen og ethvert andet forhold mellem Frontmatec og Køber er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle tvister mellem Frontmatec og Køber skal afklares ved voldgift, Det Danske Voldgiftsinstitut i København. Frontmatec kan efter eget skøn vælge at anlægge sag mod køber på ethvert sted, hvor køber driver forretning og i så fald vælge at anvende de almindelige domstole i landet og / eller landets love.


 


18. BESKYTTELSE AF OPLYSNINGER


Frontmatec overholder den danske lov om behandling af personlige oplysninger ved behandling af personlige oplysninger. Køberen kan kontakte Frontmatec for at få oplysninger om de af køberen behandlede oplysninger eller for at have dataene slettet eller berigtiget.


Baseret på køberens specifikationer kan Frontmatec softwaresystemer indeholde personlige oplysninger om køberens medarbejdere. I dette tilfælde har Frontmatec ingen forpligtelser i forbindelse med, hvordan køberen har indsamlet, brugt eller håndteret sådanne personlige oplysninger.


Frontmatec er berettiget til at bruge køberens navn i forbindelse med promovering, markedsføring og offentlige referencelister med hensyn til den danske lov om beskyttelse af personlige oplysninger.


 


19. SLETNING AF OPLYSNINGER – HÅNDTERING


Oplysninger om køberens ordre og alle andre køberes personlige oplysninger gemmes i 5 år. Oplysningerne slettes derefter automatisk, medmindre de stadig er relevante for Frontmatec, fx til udførelse af nye Én af grundene til denne opbevaring er for at sikre den korrekte håndtering af eventuelle klager.


 

Frontmatec -
who we are

Frontmatec develops automation solutions for industries such as the red meat industry, manufacturing and the utility industry.

Career opportunities at Frontmatec

Whether you are newly graduated or an experienced professional, Frontmatec offers exciting career opportunities.

Worldwide
locations

With operations in Europe, the Americas and Asia, we serve customers all over the world. Find us here.

Meet us
at exhibitions

Want to know more about the latest developments, insights and trends? Meet us at events all over the world.